Menu
 
CG.36.03.BREAKFAST
CG.36.03.BREAKFAST
136,00 zł
szt.
CG.36.04.TAPAS
CG.36.04.TAPAS
105,24 zł (32,50 €)
szt.
CG.36.12.LUNCH TIME
CG.36.12.LUNCH TIME
136,00 zł
szt.
CG.36.26.KITCHEN TOOLS 1
CG.36.26.KITCHEN TOOLS 1
136,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.shop.glass4home.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Moderntime Sp. z o.o.  (adres prowadzenia
działalności: ul. Inwalidów 3; 43-300 Bielsko-Biała) wpisana do KRS pod numerem 0000534978, NIP
5472152352, REGON 36029655600000, adres poczty elektronicznej: info@www.shop.glass4home.com, numer telefonu: +48 33 810 52 47 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem” i
będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w
postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:
http://shop.glass4home.com/pl/i/Regulamin/2
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między
Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą
elektroniczną poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich
dostarczenia do Klienta.
2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres
przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia
29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu
DOTPAY.PL lub PAYU.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi
rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez
Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie
internetowym jest:
2.2.1. DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72; 30-552 Kraków) 

2.2.2 PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182; 60-166 Poznań)
2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator
przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy:
2.3.1. DPD Polska, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15
2.3.2. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. - Centrala, 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2
2.3.3. Poczta Polska S.A. Centrala, 00-940 Warszawa, Rakowiecka 26
2.3.4. InPost, 30-624 Kraków, Malborska 130
2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, województwo, kraj).
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług
Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej
Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu
Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest
wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia
ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej
przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie z Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep
Internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest
całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z
Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem
Sklepu.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich
przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z
realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
(pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep
Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych
Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@shop.glass4home.com albo pisemnie na adres Administratora.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko Sklepu Internetowego.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu
Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl